Klantenkaart

Home » Algemeen » Klantenkaart

img

 

Sparen bij

Tuincentrum D`n Heikant

 

————————————————————————–

voor elke gekochte € 1,00

krijgt u 1 punt

100 punten is € 5,00 korting op de volgende aankoop

 

————————————————————————–

 

Algemene voorwaarden klantenkaart Tuincentrum D`n Heikant. 

 

1. De pas wordt uitgegeven door Tuincentrum D`n Heikant. 

 

 2. De pas is gratis. Per persoon, hierna te noemen ‘pashouder’, wordt één pas uitgegeven. 

 

 3. Met de pas kunnen door aankoop van producten bij de aangesloten bedrijven punten worden gespaard die ingewisseld kunnen worden tegen door Tuincentrum D`n Heikant aangeboden korting. Tuincentrum D`n Heikant behoud zich het recht voor om in voorkomende gevallen producten in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De pashouder wordt hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden. Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar tegen contant geld of giraal geld. De waarde van de punten kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zullen tijdig vooraf kenbaar worden gemaakt. Aan dergelijke wijzigingen kan de pashouder geen rechten ontlenen. 

 

 4. In geval van fraude/misbruik/bedrog van de pas wordt hiervan aangifte gedaan door Tuincentrum D`n Heikant en zullen de nodige administratieve stappen ondernomen worden. In geval van fraude/misbruik/bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, de pashouder in strijd handelt met deze voorwaarden, de pashouder misbruik maakt van de rechten die de pashouder heeft als deelnemer aan het spaarprogramma, indien de pashouder op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan de deelnemende bedrijven , wordt onder voorbehoud van al de overige rechten, de inschrijving met onmiddellijke ingang beëindigd en/of de pas en de daarop bijgeschreven punten geannuleerd. Tuincentrum D`n Heikant kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik, zoals bij verlies of diefstal van de pas. 

 

 5. Wanneer onterecht verkregen punten worden ingewisseld dan is de pashouder verplicht aan Tuincentrum D`n Heikant een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de verkregen producten. 

 

 6. Indien gedurende een onafgebroken periode van twaalf maanden geen punten op de pas van de pashouder zijn bijgeschreven wordt de pas opgeheven en vervallen de gespaarde punten. De pashouder kan te allen tijde de deelname beëindigen door de pas te vernietigen. Indien de pashouder geen aanbiedingen meer wenst te ontvangen in het kader van het spaarprogramma dient dit te worden gemeld aan Tuincentrum D`n Heikant. 

 

 7. Tuincentrum D`n Heikant behoudt zich het recht voor het spaarprogramma te beëindigen. In geval van beëindiging van het spaarprogramma heeft de pashouder nog drie maanden het recht om de op de pas bijgeschreven punten in te wisselen. 

 

 8. De persoonlijke gegevens van de pashouder zijn opgenomen in een bestand van Tuincentrum D`n Heikant. De gegevens van de pashouder zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. 

 

 9. Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt besteedt aan de service en het spaarprogramma kan het voorkomen dat u als pashouder niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken bij een Tuincentrum D`n Heikant vestiging. 

 

10. Tuincentrum D`n Heikant is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de pashouder hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staan op www.tuincentrumdenheikant.nl*. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

 11. Door het gebruik van de pas verklaart de pashouder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.